ข้อมูลความร่วมมือ MOU กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ข้อมูลหน่วยงานที่มี MOU ความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองกิจการต่างประเทศและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
* อีเมลผู้ติดต่อ opendata@cifs.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา รวบรวมจากการดำเนินงานด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
  • XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ผู้ดูแลระบบ
สร้างในระบบเมื่อ 30 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 30 มกราคม 2567