ระบบบัญชีข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (CIFS Data Catalog)

แหล่งรวบรวมข้อมูลเปิดสาธารณะ (Open Data) ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้บริการข้อมูล แก่หน่วยงาน องค์กร เอกชน และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ตามกรอบการดำเนินงาน Data Governance

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม มีบทบาทหน้าที่ในด้านนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการตรวจพิสูจน์หลักฐานด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อประกอบการดำเนินคดี รวมถึงการกำกับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน