Skip to content

ระบบบัญชีข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (CIFS Data Catalog)

แหล่งรวบรวมข้อมูลเปิด (Open Data) ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

>>>ขอเชิญตอบสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลเปิดของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์